Domains owned by Ding Dong Jie.

According to Whois Repo index, Ding Dong Jie owes just a domain name.

NameDing Dong Jie
Streetguang dong sheng shen shi luo hu qu bei huan da dao 1 0 2 8 hao
Cityshen shen shi
Countrycn
Postal Code518000
Phone+86.075586263960
Fax+86.075586263906
eMail530202210@qq.com

puaok.com

Owned by ding dong jie
Expires on June 18, 2020.